Privacyverklaring

WerkgeversServicepunt Midden-Holland

Inleiding

Het WerkgeversServicepunt Midden-Holland (WSPMH) vindt het beschermen van jouw gegevens belangrijk. Je hebt er recht op dat het WSPMH veilig, op een juiste manier, transparant, terughoudend en vertrouwelijk met je persoonsgegevens omgaat.

Als je gebruikmaakt van diensten of producten van het WSPMH, hebben wij gegevens van jou nodig. Die geef je bijvoorbeeld via een formulier op deze website of telefonisch door. Denk aan naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, enzovoort.

Omschrijving organisatie

Het WSPMH is een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid tussen vier gemeenten en drie organisaties, te weten:

• Gemeente Gouda
• Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
• Gemeente Krimpenerwaard
• Gemeente Waddinxveen
• UWV Midden-Holland
• Promen
• Ferm Werk

Het WSPMH is met zijn backoffice gevestigd in het Huis van de Stad in Gouda.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerkingen van persoonsgegevens die worden uitgevoerd door de organisaties die onderdeel uitmaken van het WSPMH in het kader van werkgeversdienstverlening (waaronder arbeidsbemiddeling) in arbeidsmarktregio Midden-Holland. De deelnemende organisaties zijn gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken en geven middels deze privacyverklaring duidelijkheid over de wijze waarop naleving en uitvoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: AVG) in het kader van WSPMH is ingericht. Waar in het hiernavolgende over ‘WSPMH’ wordt gesproken, wordt daarmee bedoeld de organisaties die onderdeel uitmaken van het samenwerkingsverband.

Voor algemene informatie over de verwerking van persoonsgegevens door een organisatie die onderdeel is van WSPMH kan de privacyverklaring van de desbetreffende organisatie worden geraadpleegd. De privacyverklaringen van de organisaties die onderdeel zijn van WSPMH blijven onverkort van kracht.

Voor werkzoekenden

Jouw privacy

Bij WSPMH vinden we jouw privacy erg belangrijk. Dat betekent dat wij vertrouwelijk, zorgvuldig en volgens de geldende privacywet- en regelgeving omgaan met jouw gegevens. Wij verwerken je persoonsgegevens onder andere door ze op te slaan of te delen met andere partijen, zoals potentiële werkgevers en samenwerkingspartijen binnen het WSPMH. Natuurlijk alleen wanneer dat noodzakelijk is voor de uitvoering van onze taken!

Persoonsgegevens

Op het moment dat wij gaan samenwerken met jou, verwerkt het WSPMH, op grond van de Wet  structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (hierna: ‘Wet SUWI’), verschillende categorieën persoonsgegevens, namelijk:

 • NAWTE-gegevens (Naam, Adres, Woonplaats, Telefoonnummer, E-mailadres)
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Geboortedatum
 • Opleiding
 • Competenties en vaardigheden (dat waar je goed in bent)
 • Gezinssamenstelling en/of burgerlijke staat
 • Gegevens over fysieke en geestelijke gezondheid (strikt beperkt tot wat nodig is bij arbeidsbemiddeling)
 • Curriculum vitae (cv)
 • Je motivatie
 • Korte omschrijving van jezelf
 • Je beschikbaarheid
 • Foto´s die je van jezelf hebt laten maken
 • Link naar je LinkedIn-profiel
 • Type vervoer
 • Type doelgroep
 • Type uitkering
 • Gedrag
 • Voortgang/functioneren bij werkgever

Waarom verwerken wij deze persoonsgegevens?

Wij verwerken deze persoonsgegevens om onze taak van algemeen belang te kunnen uitvoeren (art. 6 lid 1 sub e AVG). En dat is mensen ondersteunen bij het vinden van werk! Wij verzamen en delen jouw gegevens om:

 • contact met je op te kunnen nemen als een werkgever interesse in jouw profiel heeft
 • je via e-mail informatie te sturen zoals vacatures en nieuwsberichten
 • je in contact te brengen met potentiële werkgevers.

De rechtsgrond voor deze taak is vastgelegd in art. 10 Wet SUWI en art. 2.5 lid 2 Besluit SUWI.

In sommige gevallen verwerkt het WSPMH zogenaamde bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Denk aan gegevens over je gezondheid. Dat doen wij uitsluitend voor zover dat noodzakelijk is voor re-integratiedoeleinden op grond van art. 9 lid 2 sub b en art. 30 lid 1 sub b Uitvoeringswet AVG.

WSPMH vervaardigt en publiceert uitsluitend foto’s en/of video’s waarop jij herkenbaar bent op basis van jouw toestemming. Hiervoor gebruiken we het toestemmingsformulier van WSPMH. Gegeven toestemming kan altijd ingetrokken worden. Het intrekken van toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van het plaatsen van foto’s en video’s vóór de intrekking daarvan.

Hoe lang bewaren wij gegevens?

Het WSPMH bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de taak van WSPMH uit te voeren. In een aantal gevallen worden gegevens langer bewaard op grond van de Archiefwet of een andere bijzondere wet.

Wil je de gegevens wijzigen of verwijderen?

Als je gegevens wilt wijzigen of verwijderen (bijvoorbeeld bij een verhuizing of nieuwe contactpersoon) kun je contact opnemen met de backoffice van WSPMH: info@wspmiddenholland.nl.

Delen met anderen

Het WSPMH verstrekt gegevens alleen aan andere organisaties als dat nodig is om de taak van het WSP uit te voeren of wanneer WSPMH hiertoe wettelijk verplicht is. De andere partijen zijn potentiële werkgevers en partijen binnen het WSPMH zoals gemeenten en het UWV. Met organisaties die in onze opdracht werken en jouw gegevens nodig hebben daarvoor, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Dat betekent dat die organisaties op dezelfde zorgvuldige, veilige en vertrouwelijke manier omgaan met je persoonsgegevens als het WSPMH. Het WSPMH blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen van persoonsgegevens.

Uitoefenen van privacyrechten

De AVG geeft jou een aantal rechten waarmee je grip kunt houden op je eigen persoonsgegevens. Je hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage
  Je kunt het WSPMH vragen je te laten zien welke persoonsgegevens het WSPMH van je heeft.
 • Recht op rectificatie
  Je kunt het WSPMH vragen je persoonsgegevens aan te passen of aan te vullen. Bijvoorbeeld als de gegevens niet kloppen of niet compleet zijn.
 • Recht op vergetelheid
  Je kunt het WSPMH vragen je persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op beperking van de verwerking
  Je kunt het WSPMH vragen jouw gegevens minder vaak te gebruiken of er tijdelijk mee te stoppen.
 • Recht op intrekking van toestemming
  Als je het WSPMH eerder toestemming hebt gegeven om jouw persoonsgegevens op te slaan, kun je de toestemming intrekken.
 • Recht op bezwaar
  Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van persoonsgegevens door WSPMH vanwege met jouw specifieke situatie verband houdende redenen.

Meer informatie kun je vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook daar zijn voorbeeldbrieven te vinden om je rechten te kunnen uitoefenen: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/themas/basis-avg/privacyrechten-avg

Je kunt je brief waarin je je privacyrechten wilt uitoefenen mailen naar: info@wspmiddenholland.nl

Beveiliging

Het WSPMH neemt de bescherming van jouw gegevens zeer serieus en doet al het mogelijke om misbruik, verlies onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je de indruk dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn? Of vermoed je dat wij onrechtmatig persoonsgegevens verwerken of gegevens van een minderjarige hebben verwerkt? Of heb je aanwijzingen van misbruik? Stuur ons dan een e-mail via info@wspmiddenholland.nl of bel ons via telefoonnummer 0182-70 01 28.

 Kinderen en websitebezoek

Het WSPMH heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Onze website kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat hun persoonsgegevens verzameld worden zonder toestemming.

Meer informatie

Als je vragen hebt over het gebruik van je persoonsgegevens door het WSPMH, kun je contact opnemen met het WSPMH via e-mailadres info@wspmiddenholland.nl of telefoonnummer 0182-70 01 28. Wij helpen je ook graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Gemeente Gouda is aangewezen als contactpunt voor WSPMH. Je kunt een klacht indienen over een verwerking van je persoonsgegevens in het kader van WSPMH bij de functionaris gegevensbescherming van gemeente Gouda (fg@gouda.nl) of bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien jouw klacht betrekking heeft op een specifieke organisatie die onderdeel is van WSPMH, kan je er ook voor kiezen om een klacht in te dienen bij de FG van de desbetreffende organisatie.

Voor werkgevers en relaties

Jouw privacy

Bij WSPMH vinden we jouw privacy erg belangrijk. Dat betekent dat wij vertrouwelijk, zorgvuldig en volgens de geldende privacywet- en regelgeving omgaan met jouw gegevens. Wij verwerken je persoonsgegevens onder andere door ze op te slaan of te delen met andere partijen, zoals potentiële werknemers en samenwerkingspartijen binnen het WSPMH. Natuurlijk alleen wanneer dat noodzakelijk is voor de uitvoering van onze taken!

Bedrijfs- en persoonsgegevens

Op het moment dat je samenwerkt met WSPMH ontvangen en verwerken we de volgende gegevens:

 • bedrijfsnaam*
 • adres* en vestigingsplaats*
 • algemeen telefoonnummer*
 • algemeen e-mailadres*
 • link naar het LinkedIn-profiel van de organisatie*
 • naam, adres, functie, e-mailadres, telefoonnummer, vestigingsplaats van een contactpersoon

N.B. de gegevens die zijn gemarkeerd met het symbool ( * ) zijn in beginsel geen persoonsgegevens en zijn als zodanig niet onderhevig aan deze privacyverklaring. Dat kan anders zijn wanneer deze gegevens worden verwerkt in samenhang met persoonsgegevens van een contactpersoon van een werkgever.

Waarom verwerken wij deze persoonsgegevens?

Wij verwerken je persoonsgegevens om onze publieke taak van algemeen belang te kunnen uitvoeren (art. 6 lid 1 sub e AVG), namelijk het verzorgen van dienstverlening aan werkgevers op het gebied van arbeidsbemiddeling en verstrekken van informatie en advies. Wij verzamelen en delen jouw gegevens om:

 • je als relatie of klant te registreren
 • je via e-mail informatie te sturen zoals profielen van potentiële nieuwe medewerkers, kansen op de arbeidsmarkt, nieuwsberichten en nieuwsbrieven
 • je in contact te brengen met potentiële werknemers

Om deze dienstverlening aan te kunnen bieden, is het noodzakelijk om persoonsgegevens van medewerkers van organisaties te verwerken waar WSPMH mee samenwerkt. De rechtsgrond voor deze taak is vastgelegd in art. 10 Wet SUWI en art. 2.5 lid 2 Besluit SUWI.

WSPMH vervaardigt en publiceert uitsluitend foto’s en/of video’s waarop jij herkenbaar bent op basis van jouw toestemming. Hiervoor gebruiken we het toestemmingsformulier van WSPMH. Gegeven toestemming kan altijd ingetrokken worden. Het intrekken van toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van het plaatsen van foto’s en video’s vóór de intrekking daarvan.

Hoe lang bewaren wij gegevens?

Het WSPMH bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de taak van WSPMH uit te voeren. In een aantal gevallen worden gegevens langer bewaard op grond van de Archiefwet of een andere bijzondere wet.

Wil je de gegevens wijzigen of verwijderen?

Als je gegevens wilt wijzigen of verwijderen (bijvoorbeeld bij een verhuizing of nieuwe contactpersoon) kun je contact opnemen met de backoffice van WSPMH: info@wspmiddenholland.nl.

Delen met anderen

WSPMH deelt de bedrijfs- en persoonsgegevens alleen met andere partijen als dat mag op basis van de geldende privacywetgeving. De andere partijen zijn potentiële werknemers en partijen binnen WSPMH zoals gemeenten en het UWV. Met organisaties die in opdracht van ons werken en daarvoor je gegevens nodig hebben, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst.

Uitoefenen van privacyrechten

De AVG geeft jou een aantal rechten waarmee je grip kunt houden op je eigen persoonsgegevens. Je hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage
  Je kunt het WSPMH vragen je te laten zien welke persoonsgegevens het WSPMH van je heeft.
 • Recht op rectificatie
  Je kunt het WSPMH vragen je persoonsgegevens aan te passen of aan te vullen. Bijvoorbeeld als de gegevens niet kloppen of niet compleet zijn.
 • Recht op vergetelheidJe kunt het WSPMH vragen je persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op beperking van de verwerking
  Je kunt het WSPMH vragen jouw gegevens minder vaak te gebruiken of er tijdelijk mee te stoppen.
 • Recht op intrekking van toestemming
  Als je het WSPMH eerder toestemming hebt gegeven om jouw persoonsgegevens op te slaan, kun je de toestemming intrekken.
 • Recht op bezwaar
  Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van persoonsgegevens door WSPMH vanwege met jouw specifieke situatie verband houdende redenen.

Meer informatie kun je vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook daar zijn voorbeeldbrieven te vinden om je rechten te kunnen uitoefenen: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/themas/basis-avg/privacyrechten-avg

Je kunt je brief waarin je je privacyrechten wilt uitoefenen mailen naar: info@wspmiddenholland.nl

Beveiliging

Het WSPMH neemt de bescherming van jouw gegevens zeer serieus en doet al het mogelijke om misbruik, verlies onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je de indruk dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn? Of vermoed je dat wij onrechtmatig persoonsgegevens verwerken of gegevens van een minderjarige hebben verwerkt? Of heb je aanwijzingen van misbruik? Stuur ons dan een e-mail via info@wspmiddenholland.nl of bel ons via telefoonnummer 0182-70 01 28.

Meer informatie

Als je vragen hebt over het gebruik van je persoonsgegevens door het WSPMH, kun je contact opnemen met het WSPMH via e-mailadres info@wspmiddenholland.nl of telefoonnummer 0182-70 01 28. Wij helpen je ook graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Gemeente Gouda is aangewezen als contactpunt voor WSPMH. Je kunt een klacht indienen over een verwerking van je persoonsgegevens in het kader van WSPMH bij de functionaris gegevensbescherming van gemeente Gouda (fg@gouda.nl) of bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien jouw klacht betrekking heeft op een specifieke organisatie die onderdeel is van WSPMH, kan je er ook voor kiezen om een klacht in te dienen bij de FG van de desbetreffende organisatie.